SkyERP - Sample 1 for three columns

Tính năng Một

Tuỳ chỉnh bộ ba cột này phù hợp với nhu cầu thiết kế của bạn. Để nhân bản, xoá hoặc di chuyển cột, hãy chọn cột và sử dụng hình tưởng ở đỉnh để thực hiện hành động.

SkyERP - Sample 2 for three columns

Tính năng Hai

Để thêm cột thứ tư, giảm kích thước của cả ba cột sử dụng hình tượng bên phải của mối khối, nhân bản một trong số các cột để tạo cột mới là bản sao của cột này.

SkyERP - Sample 3 for three columns

Tính năng Ba

Xoá hình ở trên và thay nó bằng một hình mà thể hiện thông điệp của bạn. Bấm vào hình để thay đổi phong cách bo tròn góc của nó.