Tính năng Đầu tiên

Tell what's the value for the
customer for this feature.

Second Feature

Viết điều mà khách hàng muốn biết
không phải thứ mà bạn muốn hiển thị.

Tính năng thứ 3

Một giải thích nhỏ cho
tính năng tuyệt vời này, bằng các từ ngữ rõ ràng